Μελέτες και άρθρα για εναλλακτικές μορφές τουρισμού-συμμετοχικό σχεδιασμό

Διαχείριση του τουρισμού και οικοτουρισμού
σε προστατευόμενες περιοχές.
Μεθοδολογία για τη σύνταξη "Aτζέντας 21"
σε τοπικό επίπεδο. 
Εncyclopedia of Leisure and Outdoor
Recreation. Συγγραφή του λήμματος:
Industrial heritage και Heritage


Συγγραφή του κεφαλαίου για τον συμμετοχικό
σχεδιασμό.
Μελέτες και άρθρα σε συλλογικούς τόμους για τον οικοτουρισμό, τις ήπιες μορφές τουρισμού και την ήπια ανάπτυξη.


Δες και άθρα και μελέτες διαθέσιμες ηλεκτρονικά:


http://www.wwf.gr/images/pdfs/Svoronou_Symvoulidou_Kef3_EnallaktikesMorfesTourismou.pdf (Εργαλεία σχεδιασμού εναλλακτικών μορφών τουρισμού)

http://www.wwf.gr/images/pdfs/ecoeota.pdf (Μελέτη για τον οικοτουρισμό, ΕΟΤ-WWF)

http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a907118317
http://www.wwf.gr/images/pdfs/Svoronou_Symvoulidou_Kef3_EnallaktikesMorfesTourismou.pdf  
(Το παράδειγμα της Δαδιάς ως οικοτουριστικού προορισμού στο Journal of Sustainable Tourism)

http://www.wwf.gr/images/pdfs/egxiridiopa.pdf (Συμμετοχικές διαδικασίες στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών)

Για το συμμετοχικό σχεδιασμό και τα future scenario workshops:
http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa06/papers/375.pdf

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://a.images.blip.tv/Solon-WWF282.jpg&imgrefurl=http://www.channels.com/episodes/show/3924402/-%3Fpage%3D2&usg=__fVYt1hMEyvlv8yRi27mHjDpYBws=&h=588&w=779&sz=152&hl=el&start=0&tbnid=zX6UObhGQHOgcM:&tbnh=122&tbnw=152&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25A3%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2585%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN%26rlz%3D1W1ADRA_en%26biw%3D1003%26bih%3D395%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=432&vpy=69&dur=2094&hovh=195&hovw=258&tx=120&ty=97&ei=Dt9YTMTuJ9m5jAeIpayFCg&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:2,s:0 (Συνέντευξη για περιβαλλοντικά θέματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου